Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REKUVENT s.r.o.

 • Platební podmínky

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v kupní smlouvě, které je určeno co do druhu, množství a ceny za měrnou jednotku. Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit sjednanou kupní cenu, kterou je povinen zaplatit v místě plnění. Místem plnění se rozumí sídlo prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu dnem splnění závazku, a to i v případě částečného plnění. Kupní cenu lze zaplatit A) hotově, B) fakturou, C) zaplacením zálohy nebo kombinací bodů A, B, C.

 1. A) Platba v hotovosti. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu hotově při převzetí zboží.
 2. B) Platba fakturou. Kupující zaplatí kupní cenu ve lhůtě splatnosti na základě faktury vystavené prodávajícím. Rozhodným okamžikem pro fakturaci zboží je dodání zboží nebo předání zboží prvnímu dopravci.
 3. C) Platba zaplacením zálohy. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu zálohu z kupní ceny. Při platbě zálohou předem je zboží expedováno až po zaplacení zálohy v plné výši, tj. po připsání částky na účet prodávajícího nebo po doručení bankovního výpisu z bankovního účtu kupujícího, či jiného potvrzení banky dokládajícího řádné zaplacení zálohy. V případě, že kupující nezaplatí zálohu ani do konce dodací lhůty, může prodávající od smlouvy odstoupit. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané kupní ceny za každý kalendářní den prodlení.
 • Dodací podmínky a dodací lhůty

Prodávající dodá kupujícímu zboží během lhůty určené v kupní smlouvě. Místem dodání je sídlo prodávajícího. Kupující si dodávku zboží vyzvedne ve skladě prodávajícího do 7 kalendářních dnů od obdržení výzvy k převzetí zboží. Dodání zboží se uskuteční, když je kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v tomto místě nebo předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Při přebírání zásilky musí kupující nebo jeho pověřený zástupce potvrdit převzetí zboží uvedením svého jména, podpisu, IČ, DIČ na dodací list. Pokud se smluvní strany dohodly, že dodané zboží bude kupujícímu předáno v jiném místě, než je sídlo prodávajícího, zajišťuje prodávající jeho přepravu dle vlastního uvážení. Prodávající dle dohody s kupujícím zajistí dodávku zboží na sjednané místo určení na vlastní náklady nebo na náklady kupujícího. Při převzetí zásilky zboží je kupující povinen zkontrolovat kompletnost zásilky. Pokud zjistí závadu, provede za přítomnosti řidiče (přepravce) reklamační zápis do přepravního listu. Pravdivost zápisu na přepravním listu musí písemně potvrdit i řidič (přepravce). Provedení příslušného zápisu do přepravního listu a jeho potvrzení řidičem (přepravcem) je podmínkou uplatnění reklamace dodávky z hlediska počtu dodaných balení (kusů), resp. poškození při přepravě. Den dodání zboží se považuje za den uskutečnění zdanitelného plnění.

 • Dodací lhůty:

Dodací lhůta je uvedena v kupní smlouvě. Při platbě zálohou předem je zboží expedováno až po zaplacení zálohy v plné výši. V případě, že kupující nezaplatí zálohu ani do sjednaného termínu, může prodávající od smlouvy odstoupit. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodu nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl zabránit (úraz, force majeure). Kupující není v tom případě zbaven povinnosti uhradit částku v plné výši v souladu s uzavřenou smlouvou, pokud nebude dohodnuto jinak.

 • Vlastnická práva ke zboží a odpovědnost za vady:

Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením sjednané kupní ceny. V případě, že kupující má vůči prodávajícímu finanční závazky z předchozích kupních smluv, je podmínkou přechodu vlastnických práv ke zboží dle této kupní smlouvy řádné vyrovnání i všech předchozích finančních závazků. Prodávající zůstává vlastníkem předmětu dodávky až do splnění všech nároků, které vyplývají z kupní smlouvy vůči kupujícímu. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn zakázat kupujícímu užívání předmětu dodávky a má právo na jeho navrácení. V případě, že se kupující zpozdí se splněním svých závazků vůči prodávajícímu, nesmí kupující s tímto zbožím disponovat (zboží prodat, převést na třetí osobu, zastavit apod.) nebo tímto zbožím poskytnout jakákoli ručení třetím osobám. V případě, že kupující odebrané zboží nainstaluje, převede tak vlastnická práva na třetí osobu a nezaplatí sjednanou kupní cenu, vystavuje se možnosti trestního stíhání za trestný čin zpronevěry.

 • Odpovědnost za vady:

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost počínající dnem splnění závazku z této smlouvy a po tuto dobu garantuje obvyklou funkčnost zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dodáním zboží.  

 • Záruční podmínky:

Prodávající standardně poskytuje záruku v délce 24 měsíců od data vystavení prodejního dokladu nebo od data oživení jednotky, maximálně však v celkové délce 26 měsíců v případě výrobků vyžadujících oživení, pokud není výrobcem nebo prodávajícím stanoveno jinak. U VZT jednotek je podmínkou uplatnění této záruky provádění servisních kontrol, čištění a oprav pouze autorizovanou osobou pověřenou k těmto úkonům společností Rekuvent s. r. o.. Maximální délka servisního intervalu pro vzduchotechnické jednotky činí jeden rok od data dodání. Při nedodržení tohoto servisního intervalu může dojít k zániku záruky.  Pokud je jednotka vybavena filtry, je kupující v rámci záruční doby oprávněn k jejich výměně pouze za filtry dodávané společností Rekuvent s.r.o. a v souladu s postupem uvedeným v montážním návodu jednotky. Při nedodržení těchto podmínek může dojít k zániku záruky. V případě jeho ztráty je montážní návod k dispozici u distributora.

Náklady na pravidelné servisní kontroly jsou účtovány na základě předem odsouhlaseného rozpočtu. Poskytovaná záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným projektem, chybnou montáží, manipulací, zapojením nebo nesprávnou obsluhou, nevhodným elektrickým jištěním, nedodržením předepsaného elektrického napětí, neodborným nebo nepřiměřeným zásahem, neautorizovanou úpravou nebo demontáží, nevhodným použitím či extrémními provozními podmínkami, živelnou katastrofou, násilným poškozením, zanedbáním údržby. Záruka zaniká i v případě zásahu do výrobku neoprávněnou osobou. Prodávající nepřijímá žádné další závazky, ani jakékoliv další požadavky na náhrady škod v souvislosti se závadou zařízení. Odpovědnost za výběr výrobků pro určitý účel a použití nese v plné míře kupující.

Veškeré zásahy do jednotky, jako jsou opravy, demontáž a servisní prohlídky musejí být prováděny pouze osobou autorizovanou dodavatelem.

Pokud pro některé druhy výrobků platí specifické záruční podmínky, jsou tyto uvedeny v záručním listu přiloženém k výrobku, přičemž rozsah a podmínky záruk se pro jednotlivé skupiny výrobků mohou lišit, minimálně však činí 2 roky. Záruční podmínky dle příslušného záručního listu mají přednostní platnost před výše uvedenými obecnými podmínkami.

Kupující je oprávněn reklamovat vady množství při převzetí zboží, vady zjevné do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. Reklamaci na zboží v záruční době uplatní kupující u prodávajícího písemně (faxem či e-mailem) s popisem závady a uvedením výrobních čísel reklamovaných výrobků. Na základě popisu závady a případné telefonické konzultace rozhodne prodávající o způsobu řešení reklamace.

 • Odstoupení od smlouvy:

Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez postihu pouze do okamžiku, než bylo započato s výrobou zboží resp. do 5 kalendářních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že bude chtít od smlouvy později, uhradí objednané zboží v plné výši anebo po dohodě s prodávajícím ve výši procentuálně vyjadřující stupeň započetí výroby

 • Závěrečná ustanovení:

Tyto všeobecné platební, dodací a záruční podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení